Regulamin

1. Usługi dla klientów są świadczone wyłącznie w formie elektronicznej. Nabywca pobiera zakupione bazy przez system samoobsługi.

2. Prawo do korzystania z danych ma tylko Nabywca, który opłacił fakturę.

3. Zabrania się nabyte dane, czy ich część przekazywać, czy pozwolić korzystać z nich osobom trzecim lub rozpowszechniać w inny sposób.

4. UAB "Venito reklama" zobowiązuje się do przedstawienia Nabywcy danych w ciągu 24 g. od dnia zaliczenia opłaty na konto bankowe.

5. Nabywca, w razie nieotrzymania danych, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych zabowiązany jest poinformować o tym UAB "Venito reklama".

6. Za wszelke ewentualne naruszenia prawa podczas korzystania z danych odpowiedzialność ponosi Nabywca.

7. UAB "Venito reklama" podaje dane w takim stanie, w jakim są one dostępne na publicznych stronach internetowych.

8. Nabywca ma prawo żądać sprecyzowania danych, jeżeli w przedstawionych mu danych jest więcej niż 10% wpisów, nie spełniających informacji, podanej na stronach internetowych.

9. Usługa jest uważana za niewyświadczoną, jeżeli po ponownym sprecyzowaniu danych na żądanie Nabywcy, dane nie spełniają kryteriów jakości wymienionych w 8 punkcie.